Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Uluslararası Öğrenci

KSÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER KAYIT KABUL YÖNERGESİ 05/12/2018-05.12.2018

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

ÖNLİSANS-LİSANS ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

(Senato: 13/01/2017- 2017/02-7)

Amaç Ve Kapsam

Madde  1-  Bu yönergenin amacı,  Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kontenjanları onaylanan yabancı uyruklu öğrencilerin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin önlisans ve lisans programlarına başvuru, kabul ve kayıt koşullarını belirlemektir.

Dayanak

Madde   2-  Bu yönerge;

a- 14.10.1983 tarih ve 2922 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun,

b- 30.04.1985 tarih ve 18740 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik,

c- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 01.07.2003 tarih ve 1296-14245 sayılı yazısı,

d- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 27.01.2010 tarih ve 06-383-3269 ve 06-383-3270 sayılı yazıları,

e- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.02.2010 tarih ve 06-800-6165 sayılı yazısı,

f- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23.03.2010 tarih ve 06-1489-10212 sayılı yazısı,

g- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 06.06.2011 tarih ve 3733-023747 sayılı yazısı

h- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 19.02.2013 tarih ve 1177-8033 sayılı yazısı gereği hazırlanmıştır.

Genel İlkeler

Madde  3- Başvuracak adaylar:

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” Hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların

4) a) 01.02.2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”

b) 01.02.2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

5) K.K.T.C. uyruklu olup; K.K.T.C.’de ikamet eden ve K.K.T.C.’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilir.

b) Adaylardan

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C.’de tamamlayanların,

2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmez.

Başvuru

Madde  4- 1-Başvurulara ilişkin açıklamalar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi web sayfalarında duyurulur. Başvuru ve yerleştirmeyle ilgili usul ve esaslar ile başvuru, yerleştirme ve kayıt tarihleri senato tarafından belirlenir. Başvurular belirlenen tarihler arasında http://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx linkinden online olarak yapılır.

2- Başvuruda istenilen belgeler taratılarak online olarak sisteme yüklenir. Belgelerin sisteme yüklenmesinden öğrenciler sorumludur. Oluşabilecek sorunlardan üniversitemiz sorumlu değildir.

4.1. Başvuru için gerekli belgeler:

1- Yabancı Uyruklu Öğrenciler için başvuru formu. Farklı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulların birden fazla programına başvurulması halinde bile, yalnız bir başvuru formu doldurulur (başvuru formu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi genel ağ sayfası olan http://internationalstudents.ksu.edu.tr/ bağlantısı üzerinde doldurulur.)

2- Lise diplomasının sureti ve onaylı Türkçe çevirisi. (Çeviri yeminli mütercimler tarafından veya konsolosluklar tarafından yapılabilir.)

3- Not Döküm Belgesinin (transkript) imzalı ve mühürlü sureti ve onaylı Türkçe çevirisi. (Çeviri yeminli mütercimler tarafından veya konsolosluklar tarafından yapılabilir.)

4- Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının sureti ve onaylı Türkçe çevirisi. (Çeviri yeminli mütercimler tarafından veya konsolosluklar tarafından yapılabilir.)

5- Bir (1)  adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafın taratılıp sisteme yükletilmesi gerekmektedir).

6-(Değişik: Senato 05.12.2018 2018/22)Başvuruda yalnızca İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan “İstanbul Üniversitesine Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı” (İÜYÖS) geçerlidir.

7-(Ek: Senato 05.12.2018 2018/22)Adayların İÜYÖS sınavından aldıkları puanın geçerlilik süresi 2 yıl’dır.

4.2. Başvuru tarihleri, kontenjan ve harç ücretleri

Başvuru tarihi, kontenjan ve harç ücretleri http://internationalstudents.ksu.edu.tr/ adresinden ilan edilir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Madde 5-  1- (Değişik: Senato 05.12.2018 2018/22) Başvuruların değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri, Rektör tarafından oluşturulan komisyon tarafından adayların İÜYÖS puanları ve lise diploma not ortalamalarına göre yapılır.

2- Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

3- (Değişik: Senato 05.12.2018 2018/22) Öğrenci çeşitliliğini ve zenginliğini oluşturabilmek için bölüm bazında belirlenen kontenjanlar dâhilinde başvuru yapan adayların uyrukları esas alınarak ülkeler bazında kontenjan oluşturulur ve adaylar bu kontenjanlar dahilinde yerleştirilir.

4- Yerleştirmelerde kontenjan fazlası tüm adaylar yedek aday olarak belirlenir.

5- Başvuru belgelerinin uygunluğu Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.

6- Eksik belgesi olanların başvuruları değerlendirilmez.

7-(Ek: Senato 05.12.2018 2018/22) Başvuran adayların İÜYÖS’den aldıkları puanın %40’ı ve lise diplomasının %60’ından oluşan not ortalaması yerleştirmeye esas olarak kullanılır.

8- (Ek: Senato 05.12.2018 2018/22) Başvuran adayların İÜYÖS’den aldıkları en az 40 puan ve üstü değerlendirmeye alınacaktır.  

9-(Ek: Senato 05.12.2018 2018/22) Kontenjanlara yerleştirmede esas alınan puanlardan eşitlik olması durumunda yaşı küçük olana öncelik tanınır.

Türkçe Dil Düzeyi

Madde 61-Üniversitemize yerleştikten sonra kayıt yaptıran öğrencilerden ellerinde TÖMER belgesi veya Türk liselerinden mezun olmayanların Türkçe dil bilgisi düzeyleri üniversitemiz TÖMER (Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi)  tarafından yapılacak Türkçe sınavı sonuçlarına göre belirlenir. Bu sınavda başarılı olamayanlar, dilini geliştirmek üzere bir yıl süreyle Türkçe hazırlık öğrenim kurslarına katılırlar ve daha sonraki eğitim-öğretim yılı başına kadar Türkçe yeterlilik sınavında başarılı olduklarını (B2 düzeyi) belgeledikten sonra öğrenime başlayabilirlerBir (1) yıllık süre içerisinde Türkçe öğrenim kurslarından yeterli düzeyde (B2 düzeyi) belge alamayanlara bir (1) yıl daha ek süre verilir bunun sonunda da başarılı olamayanların kayıtları silinir.

2-Türkçe dil bilgisi düzeyleri yetersiz olup, dilini geliştirmek üzere bir yıl süre ile TÖMER’e giden öğrenciler, Öğrenci İşleri Otomasyon sistemine, Türkçe hazırlık sınıfında (TÖMER’de) öğrenim görüyor şeklinde kaydedilirler.

3- Vakıf  Üniversitelerinden alınan TÖMER belgeleri müracaatta kullanılamaz.

Eğitim - Öğretim Dili

Madde  7-  Üniversitemizde eğitim-öğretim dili Türkçedir. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölümlere başvuran öğrenciler Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girer. Sınavı geçemeyen öğrenciler bir yıl hazırlık sınıfında eğitim görür, başarılı olduğu takdirde birinci sınıfa kaydı yapılır.

Sonuçların Duyurulması

Madde  8- Başvuru sonuçları Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi genel ağ sayfasından (http://internationalstudents.ksu.edu.tr/ ) ve aynı zamanda adaylara yazılı olarak duyurulur. Kabul edilen adaylara Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından bir kabul mektubu veya eşdeğer bir belge e-posta yoluyla gönderilir. Adayların bu mektup ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) T.C. Büyükelçiliği’nden öğrenci vizesi almaları gerekmektedir. Sistemde açıklanan sonuçlar tebliğ sayılır.

Kayıt

Madde 9- Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır.
Kayıt için gerekli belgeler:

1-Lise diplomasının aslı ve onaylı Türkçe çevirisi. (Çeviri yeminli mütercimler tarafından veya konsolosluklar tarafından yapılabilir.)

2-Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren denklik belgesi. (Denklik, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği’nden temin edilir).

3-Not Döküm belgesinin (transkript ) aslı ve onaylı Türkçe çevirisi. (Çeviri yeminli mütercimler tarafından veya konsolosluk tarafından yapılabilir.)

4-Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfanın aslı ve onaylı Türkçe çevirisi. (Çeviri yeminli mütercimler tarafından veya konsolosluk tarafından yapılabilir.)

5-Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu. (Tutar her yıl eğitim-öğretim başlamadan önce Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir).

6-Ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği’nden alınacak öğrenci vizesi.

7-TOEFL belgesi (varsa),TÖMER belgesi (varsa).

8-Altı (6)  adet renkli vesikalık fotoğraf (4x6cm).

9-(Ek: Senato 05.12.2018 2018/22) Varsa İÜYÖS sonuç belgesinin çıktısı.

Eğitim – Öğretim

Madde 10- 1-Yabancı uyruklu öğrenciler eğitim öğretim ile ilgili konularda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre işlem görürler.

2- Her dönem başı kaydını yenilemeyen öğrenciler, öğrenci belgesi ve oturum izni gibi öğrencilik haklarından yararlandırılmazlar.

Yürürlük

Madde  11-   Bu Yönerge hükümleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu Yönergenin kabulünden önce 02.02.2011 tarih ve 2011/03 Senato Kararı ile kabul edilen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yurt Dışı Önlisans Ve Lisans Öğrencileri Başvuru, Kabul Ve Kayıt Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

Madde   12- Bu yönergeyi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü yürütür.